آدرس دفتر مرکزی: قم، بلوار شهید صدوقی، خیابان شهید اسماعیل شهبازی، پلاک ۱۳، طبقه ۳، انتشارات اخلاق و تربیت

ایمیل: pajoohesh.ueae@gmail.com

شماره تماس: 32935078 025 – داخلی 163