مدیر مسئول انتشارات

نام مسئول: حجة الاسلام دکتر محمدجواد زارعان

شماره تماس: 32935078-025 داخلی 111

مدیر اجرایی انتشارات

نام مسئول: ابراهیم همایی

شماره تماس: 32935078-025 داخلی 164

ایمیل:hom655@gmail.com

کارشناس انتشارات

نام مسئول: علی اخروی

شماره تماس: 32935078-025 داخلی 163

ایمیل:aliokh71@gmail.com

شورای نشر

اعضا:

حجة الاسلام دکتر محمدرضا کریمی

حجة الاسلام دکتر محمد فرهوش

حجة الاسلام دکتر حسین رادمرد

ابراهیم همایی